Polisi Preifatrwydd

Mae'r wefan yn dilyn cyfreithiau'r DU

Diolch am ymweld â gwefan eBuy7 ac adolygu ein datganiad preifatrwydd. Mae ein polisi preifatrwydd yn glir: Nid ydym yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy, (PII), heb eich caniatâd penodol chi. Dyma sut rydym yn trin eich gwybodaeth pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan:


Gwybodaeth a Gesglir ac a Storiwyd yn Awtomatig

Pan fyddwch yn pori drwy'r wefan eBuy7, darllenwch dudalennau, prynwch feic neu lawrlwythwch wybodaeth, gallwn gasglu a storio gwybodaeth benodol am eich ymweliad yn awtomatig. Efallai y byddwn yn defnyddio technolegau i fesur eich arferion pori neu hanes syrffio gwe i wella'r wybodaeth a gyflwynir i chi. Er enghraifft, os byddwch yn chwilio am fenthyciadau eBuy7 a chymunedau gwledig yn ystod ymweliad â'r wefan, ar ymweliad dilynol, efallai y cewch wybodaeth hefyd am raglenni benthyciadau gwledig eBuy7.


Nid yw'r wybodaeth a storiwn yn eich adnabod chi'n bersonol. Dim ond y wybodaeth ganlynol am eich ymweliad yr ydym yn ei chasglu a'i storio yn awtomatig:

1. Y parth Rhyngrwyd a chyfeiriad IP yr ydych yn cael mynediad iddo ar ein gwefan. Er enghraifft, os ydych chi'n cyrchu ein gwefan o'r ysgol, rydym yn gweld "schoolname.edu" a chyfeiriad IP yr ysgol;

2. Y math o borwr a system weithredu a ddefnyddir i gael mynediad i'n gwefan;

3. Y dyddiad a'r amser y byddwch yn cael mynediad i'n gwefan;

4. Y tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw; a

5. Os gwnaethoch gysylltu â gwefan eBuy7 o wefan arall, cyfeiriad y wefan honno. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i'n helpu i wneud ein gwefan yn fwy defnyddiol, i ddysgu am nifer yr ymwelwyr â'n gwefan, y mathau o dechnoleg y mae ein hymwelwyr yn eu defnyddio i ymweld â'n gwefan, ac i gyflwyno gwybodaeth berthnasol i chi yn seiliedig ar eich ceisiadau pori gwefan . Nid ydym yn olrhain eich gweithgareddau gwe y tu hwnt i'ch pori ar wefan eBuy7. Nid ydym yn croesgyfeirio eich arferion pori gydag endidau eraill, ac nid ydym yn gwerthu nac yn rhoi eich gwybodaeth i endidau eraill.


Cwcis

Pan fyddwch yn ymweld â rhai gwefannau, mae eu gweinyddwyr gwe yn cynhyrchu darnau o wybodaeth a elwir yn gwcis. Mae rhai cwcis yn casglu gwybodaeth bersonol i adnabod eich cyfrifiadur yn y dyfodol.

Ffeiliau bach yw cwcis y mae gweinyddwyr gwe yn eu gosod ar yriant caled defnyddiwr sy'n helpu gwefan neu wasanaeth. Mae dau fath o gwcis:

(1) Mae cwcis sesiwn, a elwir hefyd yn gwcis dros dro neu fesul sesiwn, yn gwasanaethu dibenion technegol, fel darparu mordwyo di-dor drwy eBuy7.gov. Fe'u cedwir mewn cof dros dro ac maent ar gael yn ystod sesiwn porwr weithredol yn unig. Ar ôl i chi gau'ch porwr, mae'r cwci'n diflannu.

(2) Defnyddir cwcis parhaus, a elwir hefyd yn gwcis parhaol neu wedi'u storio, i gasglu gwybodaeth adnabod am y defnyddiwr, fel enw defnyddiwr, ymddygiad syrffio'r we neu ddewis defnyddiwr ar gyfer gwefan benodol. Mae'r cwcis hyn yn gweithredu nes iddynt ddod i ben neu pan fydd defnyddiwr yn eu dileu. Gall eBuy7 ddefnyddio dau fath o gwcis i wella ein gwasanaethau ar-lein i chi. Gallwch analluogi cwcis trwy addasu'r gosodiad ar eich porwr gwe.


Chi Anfonwch Wybodaeth Bersonol atom

Os byddwch yn dewis rhoi gwybodaeth bersonol i ni wrth brynu eitem, fel mewn e-bost at yr Ysgrifennydd neu staff eBuy7 arall, neu drwy lenwi ffurflen a'i chyflwyno i ni drwy ein gwefan, rydym yn defnyddio'r wybodaeth honno i ymateb i dy neges. Mae hyn hefyd yn ein helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth rydych chi wedi gofyn amdani. Rydym yn trin e-byst yr un ffordd ag yr ydym yn trin gohebiaeth ar bapur a anfonir at eBuy7. Mae'n ofynnol i ni gynnal llawer o ddogfennau o dan y Ddeddf Cofnod Ffederal at ddibenion hanesyddol, ond nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben heblaw ymateb i chi. Rydym ond yn rhannu'r wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i ni gydag asiantaeth arall o'r llywodraeth os yw'ch ymholiad yn ymwneud â'r asiantaeth honno neu fel sy'n ofynnol fel arall gan gyfreithiau'r DU. At hynny, nid ydym yn creu proffiliau unigol gyda'r wybodaeth a ddarparwch, ac ni fydd y wybodaeth a ddarparwch yn cael ei rhannu gydag unrhyw sefydliadau preifat. Nid yw eBuy7 yn casglu gwybodaeth ar gyfer marchnata masnachol.


Pan fyddwch yn ymweld â gwefannau

Darllenwch y Datganiad Preifatrwydd ar bob gwefan yr ymwelwch â hi. Mae gan ein gwefan ddolenni i sawl asiantaeth ffederal arall. Mewn rhai achosion, rydym yn cysylltu â sefydliadau preifat gyda'u caniatâd. Ar ôl i chi fynd i wefan arall drwy ddolen rydym yn ei darparu, rydych yn ddarostyngedig i Ddatganiad Preifatrwydd gwefan y sefydliad arall.